WAT IS AGROECOLOGIE?

Onze teeltwijze volgt de principes van agroecologie. Agroecologie is een brede term die praktijk, wetenschap en een bredere sociale beweging omvat.

WHAT IS AGROECOLOGY?

Our approach to farming follows the principles of agroecology. Agroecology is a broad term that encompasses practice, science & a wider social movement.

Praktijk

In de praktijk betekent agroecologie het minimaliseren van externe inputs door natuurlijke processen te begrijpen en te faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld mulchen met lokale materialen zijn om water vast te houden. Zo voed je het bodemleven en breng je nutriëntenkringlopen, die verloren zijn gegaan in de industriële landbouw, weer op gang. Zo hoef je geen kunstmest te gebruiken. Het kan ook betekenen dat er leefgebied wordt gecreëerd voor een divers landbouwecosysteem en het overbodig maken van het gebruik van pesticiden. Belangrijk is dat agro-ecologie niet enkel een specifieke reeks praktijken is - deze zullen altijd verschillen, afhankelijk van de lokale ecologische, economische en culturele context.

Practice

In practice, agroecology means minimising external inputs by understanding & facilitating natural processes within the farm ecosystem. This could be something as simple as mulching with local materials to retain water, feed soil life & kickstart nutrient cycles lost in industrial agriculture. This removes the need for artificial fertilisers. It could also mean providing habitat to create a diverse farm ecosystem and make the use of pesticides obsolete. Importantly, agroecology is not just a specific set of practices - these will always differ depending on the local ecological, economic & cultural contexts.

Wetenschap

De studie van agro-ecologie kijkt naar de toepassing van ecologische principes in agrarische contexten. Wel moeten voedselproducenten centraal staan in het co-creëren en delen van kennis. Onderzoek en innovatie moeten de autonomie van producenten vergroten en hun afhankelijkheid van externe fossiele inputs verminderen.

Science

The study of agroecology looks at the application of ecological principles in agricultural contexts. However, food producers must be central in the co-creation and sharing of knowledge. Research and innovation should increase farmer autonomy and reduce reliance on external fossil fuel-based inputs.

Sociale beweging

Agroecologie als sociale beweging is een reactie op de ecologische en sociale vernietiging veroorzaakt door de zogenaamde 'Groene Revolutie'. In plaats van de natuur te bestrijden met chemicaliën om ons voedsel te produceren, vechten producenten, onderzoekers en burgers om de controle terug te krijgen over hoe ons voedsel wordt geproduceerd en gedistribueerd. Dit betekent ook vechten tegen de politieke en economische machtsstructuren die winst voorrang geven boven mensen en de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn.

Social movement

Agroecology as a social movement was born as a response to the ecological and social destruction caused by the so-called 'Green Revolution'. Instead of battling nature with chemicals in order to produce our food, producers, researchers and citizens are fighting to take back control of how our food is produced and distributed. This includes fighting the political and economic structures of power that prioritise profits over people and the ecosystems we depend upon.

AGROECOLOGIE BIJ LICHTVEEN

Bij Lichtveen is agroecologie de basis van alles wat we doen. We gebruiken agroecologische praktijken die passen bij onze context. Onder andere de 'niet spitten' methode, mulchen met compost en houtsnippers, tussenbeplanting en bevordering van biodiversiteit door bloemen en inheemse hagen.

AGROECOLOGY AT LICHTVEEN

At Lichtveen, agroecology underpins everything that we do. We use agroecological practices that are appropriate to our context. These include the 'no-dig' method, mulching with compost & woodchip, interplanting and promotion of biodiversity through flowers & native hedgerows.

We experimenteren graag met deze methoden om nieuwe praktische kennis te creëren die gedeeld kan worden met anderen. Daarnaast leggen we een sterke focus op innovatie op de tuinderij - het ontwerpen van low-tech tools of systemen die de autonomie van boeren versterken.

We like to experiment with these methods to create new practical knowledge that can be shared with others. In addition, we put a strong focus on on-farm innovation - designing low-tech tools or systems that improve farmer autonomy.

Alles wat we produceren wordt verkocht via lokale voedselketens. Op deze manier omzeilen we de machtsstructuren die het levensonderhoud van producenten leegzuigen. We zorgen ook voor onze bredere gemeenschap en zien onze rol als meer dan alleen voedselleveranciers. We willen mensen opnieuw verbinden met de bron van hun voedsel, hen voorzien van kennis en hen toegang bieden tot duurzame, voedzame producten die de basis vormen van een gezond en vervuld leven.

Everything we produce is sold through local food webs. In this way we bypass the structures of power that drain producer livelihoods for the sake of profit. We also care about our wider community & see our role as more than just providers of food. We want to re-connect people with the source of their food, empower them with knowledge, and offer them access sustainable nutritious produce that form the basis of a healthy & fulfilled lifestyle.

Tenslotte, als agro-ecologische producenten zien we onszelf als belangrijke spelers in de strijd tegen schadelijke industriële voedselsystemen. We zijn allebei betrokken bij breder politiek activisme via groepen zoals Streekwaar, Toekomstboeren, Voedsel Anders & Cultivate!. Daardoor willen we bijdragen aan het vormgeven van echt lokale en duurzame voedselsystemen voor iedereen.

Last but certainly not least, as agroecological producers we see ourselves at the forefront of the fight to move away from damaging industrial food systems. We are both involved in wider political activism through groups such as Streekwaar, Toekomstboeren, Voedsel Anders & Cultivate! through which we aim to contribute to shaping truly local and sustainable food systems that work for for all.